کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مرقس 14:32 Today's Persian Version (TPV)

وقتی به محلی به نام جتسیمانی رسیدند، عیسی به شاگردان فرمود: «وقتی من دعا می‌کنم، شما در اینجا بنشینید.»

خوانده شده فصل کامل مرقس 14

نمایش آیه مرقس 14:32 زمینه