کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مرقس 11:3 Today's Persian Version (TPV)

اگر كسی پرسید: چرا آن را باز می‌کنید؟ بگویید: خداوند آن را لازم دارد. و او بدون تأخیر، آن را به اینجا خواهد فرستاد.»

خوانده شده فصل کامل مرقس 11

نمایش آیه مرقس 11:3 زمینه