کتاب عهد عتیق

عهد جدید

متّی 4:23 Today's Persian Version (TPV)

عیسی در تمام جلیل می‌گشت، در کنیسه‌های آنها تعلیم می‌داد و مژدهٔ پادشاهی خدا را اعلام می‌کرد و بیماری‌ها و ناخوشی‌های مردم را شفا می‌بخشید.

خوانده شده فصل کامل متّی 4

نمایش آیه متّی 4:23 زمینه