کتاب عهد عتیق

عهد جدید

لوقا 9:51 Today's Persian Version (TPV)

چون وقت آن رسید كه عیسی به آسمان برده شود با عزمی راسخ رو به اورشلیم نهاد

خوانده شده فصل کامل لوقا 9

نمایش آیه لوقا 9:51 زمینه