کتاب عهد عتیق

عهد جدید

لوقا 23:41 Today's Persian Version (TPV)

در مورد ما منصفانه عمل شده، چون ما به سزای کارهای خود می‌رسیم، امّا این مرد هیچ خطایی نكرده است.»

خوانده شده فصل کامل لوقا 23

نمایش آیه لوقا 23:41 زمینه