کتاب عهد عتیق

عهد جدید

لوقا 15:7 Today's Persian Version (TPV)

بدانید كه به همان طریق برای یک گناهكار كه توبه می‌کند در آسمان بیشتر شادی و سرور خواهد بود تا برای نود و نه شخص پرهیزکار كه نیازی به توبه ندارند.

خوانده شده فصل کامل لوقا 15

نمایش آیه لوقا 15:7 زمینه