کتاب عهد عتیق

عهد جدید

لوقا 11:45 Today's Persian Version (TPV)

یكی از معلّمان شریعت در جواب عیسی گفت: «ای استاد، وقتی چنین حرفهایی می‌زنی، به ما هم توهین می‌شود.»

خوانده شده فصل کامل لوقا 11

نمایش آیه لوقا 11:45 زمینه