کتاب عهد عتیق

عهد جدید

فیلیپیان 1:14 Today's Persian Version (TPV)

و از طرف دیگر، اغلب ایمانداران مسیحی به سبب زندانی شدن من به قدری قویدل شده‌اند كه جرأت می‌کنند پیام خدا را بدون ترس اعلام كنند.

خوانده شده فصل کامل فیلیپیان 1

نمایش آیه فیلیپیان 1:14 زمینه