کتاب عهد عتیق

عهد جدید

غلاطیان 3:22 Today's Persian Version (TPV)

امّا كلام خدا همه را اسیر گناه دانسته است تا بركت موعود كه از راه ایمان به عیسی مسیح به دست می‌آید به ایمانداران عطا شود.

خوانده شده فصل کامل غلاطیان 3

نمایش آیه غلاطیان 3:22 زمینه