کتاب عهد عتیق

عهد جدید

غلاطیان 2:13 Today's Persian Version (TPV)

سایر مسیحیان یهودی نژاد از ریاكاری او تقلید كردند، به طوری که حتّی برنابا نیز تحت تأثیر دورویی آنها قرار گرفت.

خوانده شده فصل کامل غلاطیان 2

نمایش آیه غلاطیان 2:13 زمینه