کتاب عهد عتیق

عهد جدید

غلاطیان 1:23 Today's Persian Version (TPV)

فقط می‌شنیدند كه: «آن کسی‌که به ما آزار می‌رسانید، اكنون همان ایمانی را بشارت می‌دهد كه زمانی می‌کوشید آن را از بین ببرد.»

خوانده شده فصل کامل غلاطیان 1

نمایش آیه غلاطیان 1:23 زمینه