کتاب عهد عتیق

عهد جدید

عبرانیان 1:13 Today's Persian Version (TPV)

خدا به کدام‌یک از فرشتگان خود هرگز گفته است:«به دست راست من بنشین،تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم؟»

خوانده شده فصل کامل عبرانیان 1

نمایش آیه عبرانیان 1:13 زمینه