کتاب عهد عتیق

عهد جدید

سوم یوحنا 1:6 Today's Persian Version (TPV)

آنها برای كلیسای اینجا از مهربانی تو تعریف کرده‌اند. اگر به طور خداپسندانه به آنها كمک كنی تا سفر خود را ادامه دهند، كاری نیكو کرده‌ای.

خوانده شده فصل کامل سوم یوحنا 1

نمایش آیه سوم یوحنا 1:6 زمینه