کتاب عهد عتیق

عهد جدید

سوم یوحنا 1:13 Today's Persian Version (TPV)

مطالب زیادی هست كه باید برای تو بنویسم، امّا نمی‌خواهم آن را با قلم و مركب روی كاغذ بیاورم.

خوانده شده فصل کامل سوم یوحنا 1

نمایش آیه سوم یوحنا 1:13 زمینه