کتاب عهد عتیق

عهد جدید

رومیان 16:6 Today's Persian Version (TPV)

و همچنین به مریم كه در میان شما زحمت زیاد كشیده است، سلام برسانید.

خوانده شده فصل کامل رومیان 16

نمایش آیه رومیان 16:6 زمینه