کتاب عهد عتیق

عهد جدید

رومیان 11:7 Today's Persian Version (TPV)

پس مقصود چیست؟ مقصود این است كه قوم اسرائیل آنچه را كه می‌طلبید نیافته است. برگزیدگان آن را یافتند و سایرین نسبت به آن بی‌اعتنا گردیدند،

خوانده شده فصل کامل رومیان 11

نمایش آیه رومیان 11:7 زمینه