کتاب عهد عتیق

عهد جدید

رومیان 10:13 Today's Persian Version (TPV)

زیرا «هر کس که نام خداوند را بخواند، نجات خواهد یافت.»

خوانده شده فصل کامل رومیان 10

نمایش آیه رومیان 10:13 زمینه