کتاب عهد عتیق

عهد جدید

دوم یوحنا 1:10 Today's Persian Version (TPV)

اگر كسی نزد شما بیاید و این تعلیم درست را نیاورد، او را در خانهٔ خود نپذیرید و حتّی به او خوش‌آمد هم نگویید،

خوانده شده فصل کامل دوم یوحنا 1

نمایش آیه دوم یوحنا 1:10 زمینه