کتاب عهد عتیق

عهد جدید

دوم پطرس 2:13 Today's Persian Version (TPV)

و در عوض بدی كه کرده‌اند، بدی خواهند دید. خوشی آنان در این است كه در روز روشن شهوات نفسانی خود را ارضاء نمایند. آنها لکه‌ها و زخمهای گندیدهٔ بدن شما هستند و وقتی بر سر سفره شما می‌آیند، از اینکه فكر می‌کنند شما را فریب داده‌اند، لذّت می‌برند.

خوانده شده فصل کامل دوم پطرس 2

نمایش آیه دوم پطرس 2:13 زمینه