کتاب عهد عتیق

عهد جدید

دوم پطرس 1:3 Today's Persian Version (TPV)

قدرت الهی آنچه را كه ما برای زندگی و خداپرستی نیاز داریم، به ما بخشیده است تا ما بتوانیم کسی‌که ما را خوانده است تا در جلال و عظمتش سهیم شویم، بهتر بشناسیم.

خوانده شده فصل کامل دوم پطرس 1

نمایش آیه دوم پطرس 1:3 زمینه