کتاب عهد عتیق

عهد جدید

دوم پطرس 1:15 Today's Persian Version (TPV)

پس نهایت كوشش خود را خواهم كرد تا پس از مرگ من، شما بتوانید در همهٔ اوقات این مطالب را به‌یاد آورید.

خوانده شده فصل کامل دوم پطرس 1

نمایش آیه دوم پطرس 1:15 زمینه