کتاب عهد عتیق

عهد جدید

دوم قرنتیان 10:6 Today's Persian Version (TPV)

وقتی اطاعت شما از ما كامل شود، آن وقت كسانی را كه نافرمانی می‌کنند، مجازات خواهیم كرد.

خوانده شده فصل کامل دوم قرنتیان 10

نمایش آیه دوم قرنتیان 10:6 زمینه