کتاب عهد عتیق

عهد جدید

دوم تیموتاؤس 2:23 Today's Persian Version (TPV)

به مباحثات احمقانه و جاهلانه كاری نداشته باش، زیرا می‌دانی كه به نزاع می‌انجامد.

خوانده شده فصل کامل دوم تیموتاؤس 2

نمایش آیه دوم تیموتاؤس 2:23 زمینه