کتاب عهد عتیق

عهد جدید

دوم تسالونیکیان 2:2 Today's Persian Version (TPV)

نگذارید سخنان کسی‌که به استنادِ نامه و گفته‌های ما یا با موعظه و نبوّتهای خود ادّعا می‌کند كه روز خداوند فرا رسیده است، شما را مشوّش و نگران سازد.

خوانده شده فصل کامل دوم تسالونیکیان 2

نمایش آیه دوم تسالونیکیان 2:2 زمینه