کتاب عهد عتیق

عهد جدید

دوم تسالونیکیان 2:11 Today's Persian Version (TPV)

از این جهت خدا آنها را گرفتار نیرویی گمراه‌كننده خواهد كرد و این نیرو طوری در آنها عمل می‌کند كه آنچه دروغ است، باور كنند.

خوانده شده فصل کامل دوم تسالونیکیان 2

نمایش آیه دوم تسالونیکیان 2:11 زمینه