کتاب عهد عتیق

عهد جدید

دوم تسالونیکیان 1:4 Today's Persian Version (TPV)

ما در كلیساهای خدا به‌خاطر بردباری و ایمانتان در تحمّل آزارها و رنجها به وجود شما افتخار می‌کنیم.

خوانده شده فصل کامل دوم تسالونیکیان 1

نمایش آیه دوم تسالونیکیان 1:4 زمینه