کتاب عهد عتیق

عهد جدید

اول پطرس 5:1 Today's Persian Version (TPV)

من كه یک رهبر كلیسا هستم و شاهد زحمات مسیح بودم و در آن جلالی كه قرار است بزودی ظاهر شود، شریک و سهیم خواهم بود، از شما رهبران كلیسا تقاضا می‌کنم:

خوانده شده فصل کامل اول پطرس 5

نمایش آیه اول پطرس 5:1 زمینه