کتاب عهد عتیق

عهد جدید

اول تیموتاؤس 5:4 Today's Persian Version (TPV)

امّا اگر آنها دارای فرزندان و یا نوادگان هستند، باید این فرزندان و نوادگان وظیفهٔ دینی خود را اول نسبت به خانوادهٔ خود بیاموزند و تعّهدی را كه به والدین خود دارند بجا آورند، زیرا این كار خدا را خشنود می‌سازد.

خوانده شده فصل کامل اول تیموتاؤس 5

نمایش آیه اول تیموتاؤس 5:4 زمینه