کتاب عهد عتیق

عهد جدید

افسسیان 5:13 Today's Persian Version (TPV)

امّا هرگاه چیزی در جلوی نور قرار گیرد، کاملاً روشن می‌شود

خوانده شده فصل کامل افسسیان 5

نمایش آیه افسسیان 5:13 زمینه