کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲پادشاهان 5:8 Old Persian Version (OPV)

اما چون الیشع، مرد خدا شنید که پادشاه اسرائیل لباس خود را دریده است، نزد پادشاه فرستاده، گفت: «لباس خود را چرا دریدی؟ اونزد من بیاید تا بداند که در اسرائیل نبیای هست.»

خوانده شده فصل کامل ۲پادشاهان 5

نمایش آیه ۲پادشاهان 5:8 زمینه