کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲پادشاهان 21:17 Old Persian Version (OPV)

و بقیه وقایع منسی و هرچه کرد و گناهی که مرتکب آن شد، آیا در کتاب تواریخ ایام پادشاهان یهودا مکتوب نیست؟

خوانده شده فصل کامل ۲پادشاهان 21

نمایش آیه ۲پادشاهان 21:17 زمینه