کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲سموئیل 22:49 Old Persian Version (OPV)

و مرا از دست دشمنانم بیرون میآوری و برمقاومت کنندگانم مرا بلند میگردانی. تو مرا ازمرد ظالم خلاصی خواهی داد.

خوانده شده فصل کامل ۲سموئیل 22

نمایش آیه ۲سموئیل 22:49 زمینه