کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲سموئیل 20:4 Old Persian Version (OPV)

و پادشاه به عماسا گفت: «مردان یهودا را درسه روز نزد من جمع کن و تو در اینجا حاضر شو.»

خوانده شده فصل کامل ۲سموئیل 20

نمایش آیه ۲سموئیل 20:4 زمینه