کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲سموئیل 17:18 Old Persian Version (OPV)

اماغلامی ایشان را دیده، به ابشالوم خبر داد، و هردوی ایشان به زودی رفته، به خانه شخصی دربحوریم داخل شدند و در حیاط او چاهی بود که در آن فرود شدند.

خوانده شده فصل کامل ۲سموئیل 17

نمایش آیه ۲سموئیل 17:18 زمینه