کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲تواریخ 3:4 Old Persian Version (OPV)

و طول رواقی که پیش خانه بود مطابق عرض خانه بیست ذراع، و بلندیش صد و بیست ذراع و اندرونش رابه طلای خالص پوشانید.

خوانده شده فصل کامل ۲تواریخ 3

نمایش آیه ۲تواریخ 3:4 زمینه