کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲تواریخ 29:5 Old Persian Version (OPV)

و به ایشان گفت: «ای لاویان مرا بشنوید! الان خویشتن را تقدیس نمایید و خانه یهوه خدای پدران خود را تقدیس کرده، نجاسات را از قدس بیرون برید.

خوانده شده فصل کامل ۲تواریخ 29

نمایش آیه ۲تواریخ 29:5 زمینه