کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲تواریخ 21:19 Old Persian Version (OPV)

و به مرور ایام بعد از انقضای مدت دو سال، احشایش از شدت مرض بیرون آمد و با دردهای سخت مرد، وقومش برای وی (عطریات ) نسوزانیدند، چنانکه برای پدرش میسوزانیدند.

خوانده شده فصل کامل ۲تواریخ 21

نمایش آیه ۲تواریخ 21:19 زمینه