کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲تواریخ 16:2 Old Persian Version (OPV)

آنگاه آسا نقره وطلا را از خزانه های خداوند و خانه پادشاه گرفته، آن را نزد بنهدد پادشاه ارام که دردمشق ساکن بود فرستاده، گفت:

خوانده شده فصل کامل ۲تواریخ 16

نمایش آیه ۲تواریخ 16:2 زمینه