کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱سموئیل 5:4 Old Persian Version (OPV)

ودر فردای آن روز چون صبح برخاستند، اینک داجون به حضور تابوت خداوند رو به زمین افتاده، و سر داجون و دو دستش بر آستانه قطع شده، و تن داجون فقط از او باقیمانده بود.

خوانده شده فصل کامل ۱سموئیل 5

نمایش آیه ۱سموئیل 5:4 زمینه