کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱سموئیل 24:11 Old Persian Version (OPV)

وای پدرم ملاحظه کن و دامن ردای خود را دردست من ببین، زیرا از اینکه جامه تو را بریدم و تورا نکشتم بدان و ببین که بدی و خیانت در دست من نیست، و به تو گناه نکردهام، اما تو جان مراشکار میکنی تا آن را گرفتار سازی.

خوانده شده فصل کامل ۱سموئیل 24

نمایش آیه ۱سموئیل 24:11 زمینه