کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱سموئیل 14:31 Old Persian Version (OPV)

و در آن روز فلسطینیان را از مخماس تاایلون منهزم ساختند و قوم بسیار بیتاب شدند.

خوانده شده فصل کامل ۱سموئیل 14

نمایش آیه ۱سموئیل 14:31 زمینه