کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱سموئیل 11:13 Old Persian Version (OPV)

اما شاول گفت: «کسیامروز کشته نخواهد شد زیرا که خداوندامروز در اسرائیل نجات به عمل آورده است.»

خوانده شده فصل کامل ۱سموئیل 11

نمایش آیه ۱سموئیل 11:13 زمینه