کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱سموئیل 10:21 Old Persian Version (OPV)

و سبطبنیامین را با قبایل ایشان نزدیک آورد، و قبیله مطری گرفته شد. و شاول پسر قیس گرفته شد، وچون او را طلبیدند، نیافتند.

خوانده شده فصل کامل ۱سموئیل 10

نمایش آیه ۱سموئیل 10:21 زمینه