کتاب عهد عتیق

عهد جدید

یوشع 8:13 Old Persian Version (OPV)

پس قوم، یعنی تمامی لشکر که به طرف شمالی شهر بودند و آنانی را که به طرف غربی شهر در کمین بودند قرار دادند، و یوشع آن شب در میان وادی رفت.

خوانده شده فصل کامل یوشع 8

نمایش آیه یوشع 8:13 زمینه