کتاب عهد عتیق

عهد جدید

یوشع 1:6 Old Persian Version (OPV)

قوی و دلیر باش، زیرا که تو این قوم را متصرف، زمینی که برای پدران ایشان قسم خوردم که به ایشان بدهم، خواهی ساخت.

خوانده شده فصل کامل یوشع 1

نمایش آیه یوشع 1:6 زمینه