فصول

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50

کتاب عهد عتیق

عهد جدید

پیدایش 5 Old Persian Version (OPV)

1. این است کتاب پیدایش آدم. در روزی که خدا آدم را آفرید، به شبیه خدا او راساخت.

2. نر و ماده ایشان را آفرید. و ایشان رابرکت داد و ایشان را «آدم» نام نهاد، در روزآفرینش ایشان.

3. و آدم صد و سی سال بزیست، پس پسری به شبیه و بصورت خود آورد، و او را شیث نامید.

4. وایام آدم بعد از آوردن شیث، هشتصد سال بود، وپسران و دختران آورد.

5. پس تمام ایام آدم که زیست، نهصد و سی سال بود که مرد.

6. و شیث صد و پنج سال بزیست، و انوش را آورد.

7. وشیث بعد از آوردن انوش، هشتصد و هفت سال بزیست و پسران و دختران آورد.

8. و جمله ایام شیث، نهصد و دوازده سال بود که مرد.

9. و انوش نود سال بزیست، و قینان را آورد.

10. و انوش بعداز آوردن قینان، هشتصد و پانزده سال زندگانی کرد و پسران و دختران آورد.

11. پس جمله ایام انوش نهصد و پنج سال بود که مرد.

12. و قینان هفتاد سال بزیست، و مهللئیل را آورد.

13. و قینان بعد از آوردن مهللئیل، هشتصد و چهل سال زندگانی کرد و پسران و دختران آورد.

14. و تمامی ایام قینان، نهصد و ده سال بود که مرد.

15. ومهللئیل، شصت و پنج سال بزیست، و یارد را آورد.

16. و مهللئیل بعد از آوردن یارد، هشتصد وسی سال زندگانی کرد و پسران و دختران آورد.

17. پس همه ایام مهللئیل، هشتصد و نود و پنج سال بود که مرد.

18. و یارد صد و شصت و دو سال بزیست، و خنوخ را آورد.

19. و یارد بعد از آوردن خنوخ، هشتصد سال زندگانی کرد و پسران ودختران آورد.

20. و تمامی ایام یارد، نهصد وشصت و دو سال بود که مرد.

21. و خنوخ شصت وپنج سال بزیست، و متوشالح را آورد.

22. و خنوخ بعد از آوردن متوشالح، سیصد سال با خدا راه میرفت و پسران و دختران آورد.

23. و همه ایام خنوخ، سیصد و شصت و پنج سال بود.

24. وخنوخ با خدا راه میرفت و نایاب شد، زیرا خدااو را برگرفت.

25. و متوشالح صد و هشتاد و هفت سال بزیست، و لمک را آورد.

26. و متوشالح بعداز آوردن لمک، هفتصد و هشتاد و دو سال زندگانی کرد و پسران و دختران آورد.

27. پس جمله ایام متوشالح، نهصد و شصت و نه سال بودکه مرد.

28. و لمک صد و هشتاد و دو سال بزیست، و پسری آورد.

29. و وی را نوح نام نهاده گفت: «این ما را تسلی خواهد داد از اعمال ما و ازمحنت دستهای ما از زمینی که خداوند آن راملعون کرد.»

30. و لمک بعد از آوردن نوح، پانصدو نود و پنج سال زندگانی کرد و پسران و دختران آورد.

31. پس تمام ایام لمک، هفتصد و هفتاد وهفت سال بود که مرد.

32. و نوح پانصد ساله بود، پس نوح سام و حام و یافث را آورد.