کتاب عهد عتیق

عهد جدید

پیدایش 2:1 Old Persian Version (OPV)

و آسمانها و زمین و همه لشکر آنها تمام شد.

خوانده شده فصل کامل پیدایش 2

نمایش آیه پیدایش 2:1 زمینه