کتاب عهد عتیق

عهد جدید

هوشع 4:19 Old Persian Version (OPV)

باد ایشان را در بالهای خود فرو خواهد پیچیدو ایشان از قربانی های خویش خجل خواهندشد.

خوانده شده فصل کامل هوشع 4

نمایش آیه هوشع 4:19 زمینه