کتاب عهد عتیق

عهد جدید

هوشع 11:9 Old Persian Version (OPV)

حدت خشم خود را جاری نخواهم ساخت و بار دیگر افرایم را هلاک نخواهم نمود زیرا خدا هستم وانسان نی و درمیان تو قدوس هستم، پس به غضب نخواهم آمد.

خوانده شده فصل کامل هوشع 11

نمایش آیه هوشع 11:9 زمینه