کتاب عهد عتیق

عهد جدید

ناحوم 1:5 Old Persian Version (OPV)

کوهها از او متزلزل وتلها گداخته میشوند و جهان از حضور وی متحرک میگردد و ربع مسکون و جمیع ساکنانش.

خوانده شده فصل کامل ناحوم 1

نمایش آیه ناحوم 1:5 زمینه